Interreg Logo

Termos e Condicións

Non é responsabilidade do AECT Rio Minho, responsable do  website do Observatorio das Dinámicas Trasnfronteirizas (ODT), todo e calquera tipo de dano causado ao propio usuario, a outros usuarios ou a terceiros, ou a outros websites, polo uso ilegal e indebido do servizo do ODT e/ou das informacións contidas nel.

O AECT Rio Minho non se responsabiliza polo comportamento ou conduta indebidos ou ilegais dos usuarios do website do ODT, nin se responsabiliza polos danos resultantes da incorrecta interpretación ou erros dos contidos do website.

O AECT Rio Minho non se responsabiliza por danos causados por interrupcións voluntarias ou involuntarias do website do ODT, non garante a inexistencia de erros, nin que os que eventualmente existan podan ser corrixidos de inmediato, nin garante que o website estea libre de virus ou de calquera outro axente nocivo.

O AECT Rio Minho resérvase o dereito de proceder, periodicamente, a tarefas de manutención e actualización do website do ODT coa intención de introducir melloras na súa navegabilidade.