Interreg Logo
Pres 3 Diapo 1

Evolución da oferta do sector turístico

Para analizar a evolución do sector turístico, vanse utilizar dous indicadores: un relativo ao territorio, que indique a capacidade de acceso dos turistas e outro vinculado á oferta de dotacións turísticas.

O primeiro fai relación ao número de establecementos turísticos por cada 1.000 habitantes. Deste xeito trátanse de medir dous aspectos complementarios. Primeiro, se as dotacións de establecementos son suficientes dado o tramo de poboación, posto que se supón que a capacidade de atracción dun territorio é, en parte, proporcional á súa poboación, ao xerar esta relacións. Segundo, se o número de establecementos turísticos é dabondo para absorber a posible demanda de traballadores que poida haber nese sector no territorio.

Ilustración 1: Taxa de establecementos turísticos

Pres 3 Diapo 1

A Ilustración 1 amosa como evolucionaron os establecementos turísticos nos últimos anos. Obsérvase un claro crecemento, pasando de 0,95 a 1,61, o que sinala unha mellora na oferta turística e na demanda de postos de traballo na actividade, o que repercute na capacidade de atracción do territorio.

O segundo indicador, que denominaremos densidade turística, sinala o número de prazas en establecementos turísticos por km2. Este indicador amosa a facilidade de acceso aos establecementos en conxunto, para un turista que chega ao territorio, e permite corrixir o efecto das diferenzas de tamaño entre os establecementos turísticos do primeiro indicador.

A Ilustración 2 sinala como evoluciona esta densidade nos anos 2017 a 2020.

Ilustración 2: Densidade turística no AECT

Pres 3 Diapo 2

Pódese observar como, en termos xerais, hai una certa subida, se ben o ultimo ano se produce un estancamento, posiblemente polo efecto da COVID-19. 

A densidade sitúase en 4 prazas por km2, indicando que hai una certa facilidade de acceso ao territorio en seu conxunto.